Nhà máy sản xuất Vật liệu Xây dựng Láng Hòa Lạc Hà Nội

Dự án: Nhà máy sản xuất Vật liệu Xây dựng

Diện tích: 5ha

Tổng mức đầu tư: 60 Tỷ

Thời gian thực hiện: 2018- 2019

Project:,Material Building Factory

Area: 5 hectares

Total investment amount: 60 Billions

Construction time: 2018 – 2019